slider-new (1)

Иновативно училище

slider-new (1)

Иновативно училище

Традиция и съвременност

Вижте последните новини

slider-new (1)

Информация за Олимпиди и състезания в раздел “ За ученици/ Състезания“

ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас „Иновативно училище

Днес ОУ“Братя Миладинови“ е най-голямото основно училище в България, обучаващо 1300 ученици. То се превърна в ефективно училище, което осигурява високо качество на образование, трайни и високи достижения и справедливост за всички. Институциятата се развива устойчиво, осигурени са: адаптивност, балансираност, стабилност и запазване в образователен, социокултурен и финансов план, успешно съчетаващо националните традиции с европейските измерения.

Училището разполага с много добра материална база, ергономична и естетезирана среда. Оборудването на класните стаи предлагат най-добри възможни физически условия, които подпомагат ученето.

Осигурени са равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация. Подобрява се качеството на обучението и преодоляване на образователните дефицити на учениците и развиване на техните способности.

Едни от основните цели , залегнали в Стратегията на училището са:

– мениджмънт на качеството: качествено преподаване, качествено учене, качествен процес на обучение, качествени резултати от обучението;

– поддържане и развитие на културата на училището;

– активно участие в изготвяне и реализиране на проекти.

Училището е включено в проекта „ Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Екип от специалисти работи за изграждане на образователна среда, за по-високо качество на образованието, за разгръщане на потенциала на всяко дете, за личностно развитие и успешна социализация. Съществува добра комуникация и взаимодействие между ученици – учители – родители. Чрез обучението се изгражда общност, в която учениците са свързани с единни интереси и ценности.

През 2009г. и 2012г. ОУ“Братя Миладинови“спечели и реализира проекти в Националната кампания „За чиста околна среда” към МОСВ. Това е и първото основно училище в страната, което спечели проект към Фондация „Америка за България“ и създаде Мултифункционален кабинет за обучение по чужди езици и информационни технологии. Вече 4 години учениците от начален етап работят по Инициативата „Часът на Иви и Енчо“. През 2017г. четвъртокласниците спечелиха наградата на EVN за проект на Еко град и с тези средства беше оборудван модерен кабинет. Пак през 2017г. екип от първокласници спечели проект към КРОНОШПАН АД – „Мисли зелено“ и в двора на училище се изгради Класна стая на открито.

С Решение на Министерски съвет, ОУ“Братя Миладинови“ е включено в списъка на Иновативните училища в България с два проекта:“Традиции и съвременност“ и „Детска академия“.

Училището работи по международната програма „Екоучилища”, чрез която се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда чрез занимания в урочна и извънурочна дейност. За доказано изпълнение на специфични екоправила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци, училището е удостоено с престижната награда „Зелен флаг”.

Проектът „Цветно детство“през 2015-2016г. беше част от Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция.

Училищната общност участва ежегодно в много инициативи. „Децата за децата“,“ Най-големият урок в света“,“Седмица по предприемачество“,“Световни дни за действие“ са само част от тях.

Ефективни се оказаха дейностите по проект УСПЕХ И и Твоят час, в които са обхванати повече от половината ученици в училището.