Годишен план за дейността на училиюето 2019 – 2020 г.