ОУ „Братя Миладинови“ с одобрен проект „Осигуряване на съвременна образователна среда“

ОУ „Братя Миладинови“ с одобрен проект по Национална програма на МОН
„Осигуряване на съвременна образователна среда“
Проектът на ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас, е одобрен по НП
„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките
като образователна среда“ на МОН и ще получи финансиране в размер на
6000 лв.
Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към
създаване и обогатяване на библиотечния фонд, провеждане на инициативи
в училищните и обществените библиотеки, и към всички ученици от I до
VII клас. Основна цел е насърчаване на четенето, повишаване на
грамотността и формиране на умения за учене през целия живот.
Дейностите ще се провеждат от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.
Разработили проекта: Светлана Костадинова и Маруся Ханджиева.