Процедури по ЗОП

Процедура за учебници  и учебни помагала 2019 година

Покани
Решение за откриване на процедура
Протокол на комисия

Процедура за доставка на продукти по Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за определяне на заявител

Процедура за доставка на природен газ

Процедура за доставка на природен газ

Процедура за избор на учебници и учебни помагала

Обявление за доставка на закуски 2016 година

Процедура за доставка на учебници и учебни помагала за учебна 2015/2016 година

Обявление за доставка на закуски 2015 година

Предмет на поръчката: Доставка на техническо оборудване

Обявление за доставка на закуски 2014 година

Обявление за доставка на закуски 2013 година

Обявление за доставка на оборудване за групите по ИИД по проект „УСПЕХ“

Доставка на терминални станции по НП „ИКТ в училище“

Доставка на материали в ОУ „Братя Миладинови“ 2012-2013 учебна година

Доставка на материали в ОУ“Братя Миладинови“ 2011-2012 учебна година