Проект „Равен достъп“

Стартира изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приложение 2_Постер React-EU

https://www.mon.bg/bg/100925