Настоятелство

ПРОТОКОЛ

Днес, 04.11.2014г. от 18.00ч. се проведе Общо събрание на Училищно настоятелство към ОУ“Братя Миладинови“-Бургас
Събранието е свикано от Съвета на настоятелите с покана при следния Дневен ред:

  1. Обсъждане на възможности за съвместна дейност и участие в различни инициативи и програми.
  2. Организиране на дейности за отбелязване на 90 годишния юбилей на ОУ “Братя Миладинови“.

Съгласно Устава, събранието има необходимия кворум и може да бъде проведено.
По т.1 от Дневния ред беше предложено:

  • обсъждане и изпращане на официално писмо до Община Бургас, с молба за осигуряване на безопасността на децата в района на училището- изграждане на пешеходин пътеки и възстановяване на уличното осветление.
  • обсъдено беше и предложение за провеждане на анкета сред училищната общност за въвеждане на униформа за учениците.
  • обсъдени бяха приоритетите в дейността на УН за тази учебна година.

По т.2 от Дневния ред :

  • предложение за провеждане на изложба –базар на детски рисунки с цел набиране на средства за юбилейния концерт.
  • предложение за благотворителен концерт с участие на ученици от всички паралелки.
  • отделяне на средства от УН за изработване на значки/емблема/ за всички ученици от училището и почетни плакети за бивши и настоящи учители.
  • публикуване в уебсайта на училището на Програма за отбелязване на тържествата и конкретни възможности за набиране на средства за осъществяването и.

По т.1 и т.2 не бяха направени възражения и направените предложения бяха приети с мнозинство. Заявление за включване в настоятелството беше подадено от 3-ма родители.
Поради изчерпване на дневния ред , събранието беше закрито.
Председател: Константина Караиванова
Протоколчик: Силва Будурова

Сметката на УН при ОУ”Братя Миладинови” Бургас е:
BG25BUIB78991010060101 Си банк- клон Бургас