Запознайте се с нашите идеи за иновативно училище

Нашите идеи за иновативно училище – изтегли

Иновативно училище с проектно- базирано обучение

Цел:В съвременното си развитие идеята за обучение чрез проекти придобива нов смисъл и съдържание. То надскача рамките на метода и се превръща в организационна форма на обучение. Става въпрос за проекти, разработвани чрез действено обучение, основано на самостоятелно планиране на работата и практическо осъществяване на задачата. Това дава възможност на учащите да придобият социален опит.

Мотиви: Чрез предлаганата иновация образователният процес в училището ще се фокусира върху изграждането на знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура , отворена към света.

Проектно- базираното обучение  е един от начините, чрез които можем да превърнем училището в желана  за ученика територия. Предпоставка за това е работата в

екип, където ученикът се учи да излага аргументите си, да отстоява позицията си, но също така да бъде толерантен, като изслушва партньора до себе си.  В нея могат да се включат всички ученици, дори и пасивните в час, което ще доведе до повишаване на мотивацията за учене.

Какви са предимствата?

  • дава се изключителна възможност на учениците да са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на нов опит , а на учителите – да са съветници и помощници
  • повишават се качеството на образователния процес и мотивацията за учене;
  • учениците задълбочават знанията си по конкретна тема;
  • планират работата си, съобразно с набелязаната цел;
  • работят независимо и в екип;
  • съзнават своите силни и слаби страни;
  • носят отговорност за изпълнението на поставената задача;
  • решават проблеми и преодоляват конфликти.

Иновация:

Работата  се базира на учебни проекти, които обхващат теми от учебното съдържание и придвиждат дейности за създаване на краен продукт. Достигането на крайния продукт се разбива на ситуации. Всяка ситуация може да обхваща един или няколко учебни часа. Всяка ситуация завършва с оценка на работата.

Предлаганата от нас иновация съвпада и осъществява целите на програмата „България 2020“ в областта на образованието, разширяват и затвърждават ключовите компетентности, посочени в Европейската референтна рамка за учене през целия живот.

Насърчете вашите деца да развиват собствените си идеи!