Еразъм +

ERAZIeM – в действие

Проект № KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learners

and staff in school education

„УЧИЛИЩЕ С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО“

През 2022 година ОУ „Братя Миладинови“- Бургас кандидатства със свой проект за кратка мобилност, насочена към учители от начален етап. Проектът стартира през м.юни 2022г. и е с продължителност до 30 ноември 2023г.

Работата по различни проекти ни показа, че чрез тях се активира познавателната активност и мислене на учениците,увеличава се самостоятелността и екипната култура, засилва се желанието за учебни постижения. Децата развиват умения за вникване в съдържанието на учебната информация и придобиват нагласи за взаимно влияние и сътрудничество. Достига се до изграждане на широк мироглед и активна гражданска позиция при разрешаването на различни казуси. Опознаването на положителния опит и споделянето на добрите практики във всички проекти, в които ОУ“Братя Миладинови“ е било партньор ни мотивира в решението да търсим все повече иновативни форми на поднасяне на учебната информация и разнообразни методи за работа с учениците, което предполага непрекъснатото обучение на учителите и търсенето на форуми за обмен на позитивен опит.“Учим днес, за да успеем утре“- това е основната идея в стратегията за развитие на нашето училище.Водени от желанието за утвърждаване на ОУ“Братя Миладинови“ като училище , чиято основна задача е изграждането на подготвени, емоционално и интелектуално адекватни на новото време личности, смятахме, че участието в проекта ще допринесе в значителна степен за достигане на нашите цели като екип.

За квалификационния курс търсихме организация, която е с доказан опит в обучението на учители.Това ни накара да се насочим към висше учебно заведение, в което има факултет по педагогика.Смятаме, че избраната от насорганизация, Instituto Politecnico de Santarem, отговаря на нашето желание. Обучителният курс , на който се спряхме, “The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources”, съдържа в себе си нов поглед към използването на инструмените и методите на неформалното образование в условията на включваща класна стая.

В състава на групата, участвала в обучението бяха включени учители от начален етап и един училищен психолог. По време на тренировъчния курс учителите Биляна Германова, Недка Дженанян, Жаклина Спиридонова, Фина Тотева и училищният психолог Нели Тетимова имаха възможност да се запознаят с иновативни методи на преподаване в неформална среда по темите: Човешките права, в частност правата на детето; Многобразие и социално включване и Идентичност, активно гражданство и социална ангажираност.

Целта , която си поставят учителите, преминали обучението  е чрез изграждане на знания за човешките права, в частност правата на детето, чрез развитие на умения за по- добра социална адаптивност и гражданска активност, да подобрим общия климат в училище, да изградим устойчива ценностна система у учениците за толерантност на поведението, социална ангажираност, приемане на различията и проява на активна гражданска позиция. Осъществяването на поставената цел ще допринесе за намаляване на агресията и апатията в ученическата общност ще съдейства за изграждане на екипност.