Вътрешноинституционална квалификация на учителите от ОУ „Братя Миладинови“

Вътрешноинституционална квалификация на учителите от ОУ „Братя Миладинови“, проведена на 27.03.2017 год. на тема

 „Кариерно развитие и атестиране на педагогическите специалисти“.

Квалификацията бе проведена на основание чл.223 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.46 т.2 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.