Декларация за ученик със специални образователни потребности