Правилници, програми, планове

Начало / Правилници, програми, планове

2022 – 2023 учебна година

Годишен план 2022- 2023 г.

Етичен кодекс

Годишен план за квалификационна дейност

Правилник за дейността на училището 2022- 2023

Програма за книжовния български език

План за иновационни практики

План за действие

План за дейносттат в условията на Covid-19

План за дейността на Педагогическия съвет

Мерки за повишаване качеството на образованието

План дете в риск

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Процедура за подаване на жалби

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище

План по БДП

АВАРИЕН ПЛАН